Category: 12. SINIF KONULARI

Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in Yayılması

Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in Yayılması

Ribat, fütüvvet ve ahilik teşkilatları Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in yayılmasında, özellikle sayıca çok kalabalık bir kesimi oluşturan göçebe Türklerin İslamlaşmasında etkili rol oynamıştır. Sınır boylarında ve stratejik mevkilerde bulunan askerî amaçlı sağlam yapılar...

İslam’da Şifahaneler

İslam’da Şifahaneler

Şifahane İslam dünyasında klasik hastanelerin genel adı olup bîmâristan adıyla da bilinir. Bîmâr hasta anlamına gelen bir kelimedir. Başlangıç döneminde bîmâristan adıyla anılan hastanelerin Selçuklular’da daru’ş-şifa veya daru’l-afiye ismiyle anıldıkları görülmektedir. Osmanlılar zamanında ise...