Category: İslam Düşüncesindeki Yorum Biçimleri

Züht Dönemi Ne Demektir?

Züht Dönemi Ne Demektir?

Hz. Peygamber, sahabe ve onlardan sonra gelenleri içine alan, tasavvuf kavramının ortaya çıktığı hicri 2. asra kadar olan dönemi kapsar. Tasavvufta züht, ahirete yönelmek, dünyaya dalmamak, elde mevcut bulunsa bile gönülde mal ve mülk...

İslam’da Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

İslam’da Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

Tasavvuf; sözlükte, saf olmak ve ilk safta bulunmak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise, güzel ve ulvi olan her çeşit huyları kazanma girişiminde bulunmak ve çirkin huylardan uzaklaşmaya çalışmaktır.1 Tasavvufu benimseyen kimselere sufi denir....

Farklı Din Mensuplarını Kabullenmek ve Holgörülü Olmak

İlk insanın, aynı zamanda ilk peygamber olması, insanlığın başlangıcından itibaren vahiy ile şekillendiğini ortaya koymaktadır. Ancak, zaman içinde insanlar vahiyden uzaklaştıkça farklılıklar da başlamış oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), doğru yoldan çıkan insanlığı,...